PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR"), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon").

Vaše osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ naša spoločnosť KML, s. r. o., so sídlom Podhora 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 684 261, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. : 18093/L, pričom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na e‑maile: kml@kml.sk, t.č. : 0911 260 763.

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené. Osobné údaje spracúvame v nižšie uvedených oblastiach. Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov, tak začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sme začali spracúvať Vaše osobné údaje pre daný účel.

1. Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov

ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Na to, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby, potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje ako užívateľa našej Aplikácie, či zákazníka, ktorý si zakúpil naše platené služby, nakoľko je to potrebné pre uzavretie zmluvy s Vami, riadne poskytnutie služby. Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie uzatvorenej zmluvy. Po dobu existencie Vášho konta v našej Aplikácii.
Ak ste už naším existujúcim užívateľom alebo zákazníkom, tak Vám chceme ponúkať aj naše iné podobné služby, než ktoré od nás využívate, aby sme rozvinuli našu spoluprácu k Vašej maximálnej spokojnosti. Ide o tzv. priamy marketing. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko nám to umožňuje náš oprávnený záujem, ktorým je záujem zvyšovať predajnosť a dopyt po našich službách, a to vo vzťahu k existujúcim užívateľom a zákazníkom, ktorí podľa nás môžu dôvodne očakávať, že im budeme takéto ďalšie podobné služby ponúkať. Voči spracúvaniu Vašich osobných údajov v rámci priameho marketingu máte právo vždy namietať. Po dobu existencie Vášho konta v našej Aplikácii a 2 roky po jeho ukončení.
Aj v prípadoch, ak nejde o priamy marketing (napr. nie ste ešte náš užívateľ alebo zákazník alebo Vám chceme ponúknuť služby alebo tovar, ktorý nie je podobný so službami, ktoré u nás už využívate), máme záujem Vás informovať o novinkách, špeciálnych akciách a reklamných ponukách. Môžeme tak robiť iba vtedy, ak nám poskytnete na to súhlas so spracúvaním osobných údajov. Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, najneskôr však po dobu 2 rokov. Po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie.
Ak ste iba kontaktnou osobou nášho užívateľa, zákazníka, dodávateľa alebo iného zmluvného partnera (napr. jeho štatutár, zamestnanec alebo externý pracovník), tak spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie vzájomných zmluvných práv a povinností. V tomto prípade nepotrebujeme Váš súhlas, nakoľko Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sa mohli riadne plniť zmluvne dojednané práva a povinnosti, a teda našim oprávneným záujmom a oprávneným záujmom nášho zmluvného partnera, ktorého ste kontaktná osoba, je zabezpečiť riadne a včasné plnenie týchto zmluvných práv a povinností. Po dobu existencie konta v našej Aplikácii, resp. po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Ako účtovná jednotka vedieme účtovníctvo v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom z tohto dôvodu musíme spracúvať aj niektoré Vaše osobné údaje, ktoré sa uvádzajú v účtovnej evidencii (napr. došlé a odchádzajúce faktúry). Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť riadne viesť účtovníctvo a plniť povinnosti s tým spojené. 10 rokov od začatia spracúvania osobných údajov pre daný účel.
Ako daňový subjekt máme povinnosti aj v oblasti daňových predpisov, najmä podľa zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty, preto musíme spracúvať Vaše osobné údaje aj vtedy, keď nám to daňové predpisy ukladajú. Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle daňových predpisov. 10 rokov od začatia spracúvania osobných údajov pre daný účel.
V rámci našej činnosti sledujeme a kontrolujeme dodržiavanie právnych predpisov, obstarávame právne záležitosti, a ak je to potrebné, tak uplatňujeme a vymáhame naše práva a nároky, prípadne vedieme obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme mohli uplatňovať a vymáhať naše práva a nároky, prípadne riadne viesť obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uvedené je naším oprávneným záujmom. Po dobu existencie a vymáhateľnosti práv a nárokov, zväčša po dobu 4 rokov od okamihu, kedy právo mohlo uplatniť prvý krát na súde (začala plynúť premlčacia doba).
Na našej webovej stránke www.mfirma.sk Vám ponúkame možnosť nás kontaktovať, ak potrebujete pomôcť, poradiť alebo nájsť riešenie šité na mieru pre Váš projekt, a to vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru "Kontakt"; alebo prostredníctvom chat "Messengera" umiestneného na našej webstránke. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre vybavenie Vášho dopytu, ktorý sa týka Vášho záujmu o naše služby. Uvedené vnímame ako opatrenie potrebné pred uzavretím zmluvy (registráciou v Aplikácii alebo objednaním platených služieb), a to aj v prípade, ak by nakoniec k uzavretiu zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nedošlo. Po dobu, ktorá je nevyhnutná na konečné vybavenie dopytu, najdlhšie po dobu 1 roka.
Aby sme mohli zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť webstránky a jej správne načítanie vo Vašom internetovom prehliadači, používame tzv. nevyhnutné cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu, že máme záujem zabezpečiť riadne fungovanie webstránky a jej základné funkcionality. Z tohto dôvodu môžeme spracúvať tieto údaje aj bez Vášho súhlasu. Po dobu 7 dní, najneskôr po dobu, akú máte nastavenú v internetovom prehliadači.
Keďže Vám chceme spríjemniť a zefektívniť používanie webstránky, využívame aj ďalšie cookies, ktoré však nie sú nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie webstránky, ale využívajú sa napríklad pre zapamätanie si užívateľských nastavení, lepšie prispôsobenie reklám Vašim záujmom, vytváranie štatistík, aby sme vedeli upraviť webstránku pre lepšie fungovanie. Taktiež využívame cookies tretích strán, napr. Google, Facebook. Tieto údaje môžeme spracúvať iba na základe Vášho súhlasu, ktorý nám udelíte pri návšteve webstránky, pričom si môžete vybrať, či cookies povolíte alebo nie. Zároveň ste oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Po dobu udelenia súhlasu, najneskôr po dobu 1 roka, ak pri jednotlivom cookie nie je uvedené inak. Pozri v časti "Cookies".
Keďže nám veľmi záleží na zabezpečovaní ochrany dát a informačnej bezpečnosti v našej organizácii, môžeme spracúvať osobné údaje aj z dôvodu, že je to potrebné z dôvodu IT bezpečnosti, bezpečnostných incidentov a riešenia iných otázok súvisiacich s IT správou, napr. vytvorením užívateľského účtu v informačnom systéme. Uvedené môžeme realizovať aj bez súhlasu, keďže naším záujmom je ochrániť informačné systémy, a teda aj Vaše osobné údaje. V tomto prípade spracúvame najmä údaje o Vašej IP adrese. Po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie dosledovania bezpečnostného incidentu, najneskôr po dobu 6 mesiacov.
Nakoľko máme záujem rozvíjať naše aktivity a zabezpečiť čo najširšie povedomie o našich službách, zriadili sme na sociálnych sieťach vlastné fanúšikovské stránky, užívateľské účty či kanále, cez ktoré môžete získavať informácie o našej spoločnosti a jej činnosti, pričom naše príspevky môžete komentovať, zdieľať alebo lajkovať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba za účelom správy a administrácie fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov a získavania anonymizovaných údajov o štatistikách. Tieto osobné údaje môžeme pre tento účel spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko máme za to, že môžete očakávať, že budeme spravovať a zabezpečovať administratívu fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov, s čím je neoddeliteľne spojené aj spracúvanie osobných údajov tých užívateľov, ktorí sa stali našimi fanúšikmi, komentovali alebo zdieľali náš príspevok, či iným spôsobom vyvíjali aktivitu na našej fanúšikovskej stránke, užívateľskom účte alebo kanále. V prípade vytvárania štatistík sú nám tieto sprístupnené prevádzkovateľmi sociálnych sietí iba v anonymizovanej podobe, pričom vzhľadom na uvedené máme za to že na ich sprístupnenie a spracúvanie nepotrebujeme Váš osobitný súhlas; tým nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa za spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sú podkladom pre tvorbu týchto štatistík. Po dobu existencie fanúšikovskej stránky a/alebo užívateľského účtu a/alebo kanála, najneskôr po dobu 5 rokov.
Naša spoločnosť má záujem si riadne plniť všetky povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, a preto spracúvame aj Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné pre vybavovanie dopytov, žiadostí, bezpečnostných incidentov a plnenie povinností v zmysle GDPR a Zákona. Uvedené spracúvanie osobných údajov môžeme vykonávať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné preto, aby sme splnili naše povinnosti ako prevádzkovateľa podľa GDPR a Zákona. Po dobu 5 rokov od začatia spracúvania osobných údajov pre daný účel.

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou našich zmluvných partnerov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov v našom mene a zabezpečujú ich ochranu podľa našich pokynov. Ide najmä o poskytovateľov cloudových služieb (webhostingu), účtovných a IT služieb. V prípade, ak využívame právne služby audítorov, advokátov alebo iných regulovaných profesií, tak títo sa považujú za samostatných prevádzkovateľov, a preto sú povinní zabezpečiť ochranu Vašich osobných údajov podľa vlastných podmienok. Ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Môžeme Vám poskytnúť iba Vaše údaje, no nie osobné údaje iných osôb. Taktiež v prípadoch, kedy by prístup nepriaznivo ovplyvnil práva inej osoby, nemáme povinnosť Vám takýto prístup umožniť. Vo Vašej žiadosti o prístup zrozumiteľne označte tie osobné údaje, ku ktorým žiadate prístup. Ak sa vyskytnú pochybnosti, môžeme Vás kontaktovať so žiadosťou, aby ste nám spresnili údaje, ktoré požaduješ.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva aizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania na kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedené vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, je dobrovoľné a nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, v dôsledku čoho ich neposkytnutie nemá pre Vás žiadne negatívne následky. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov robené na právnom základe plnenia zmluvy alebo plnenia zákonných povinností, tak ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť plnenia takejto zmluvy alebo porušenie zákonnej povinnosti. V ostatných prípadoch môže mať neposkytnutie osobných údajov za následok nemožnosť zverejnenia obsahu webstránky alebo nefunkčnosť webstránky.

 

Kontakt

KML, s.r.o.
Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763