PODMIENKY UŽÍVANIA APLIKÁCIE

UPOZORNENIE: APLIKÁCIA JE URČENÁ VÝHRADNE PRE PODNIKATEĽOV, A TO PRE ÚČELY EVIDENCIE TOVARU A SLUŽIEB, SPRÁVU DÁT O TOVARE A SLUŽBÁCH A PRÍPADNÉ SPOPLATNENÉ SLUŽBY PREPOJENIA S VIRTUÁLNOU REGISTRAČNOU POKLADNICOU PODNIKATEĽA. VZHĽADOM NA UVEDENÉ SA VŠETKY VZŤAHY MEDZI SPOLOČNOSŤOU A UŽÍVATEĽMI POVAŽUJÚ ZA OBCHODNOPRÁVNE VZŤAHY.

1. Platnosť Podmienok

1.1 Podmienky užívania Aplikácie

Tieto podmienky užívania Aplikácie (ďalej len "Podmienky") sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré sa registrujú do Aplikácie.

1.2 Zmeny a doplnenia Podmienok

Zmeny alebo doplnenia týchto Podmienok sú platné a účinné len v prípade, že boli písomne potvrdené Spoločnosťou, pričom Užívateľ a Spoločnosť sa dohodli, že Spoločnosť je oprávnená jednostranne zrušiť, zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky a takúto úpravu Podmienok oznámiť Užívateľovi a Užívateľ je povinný sa s takto upravenými Podmienkami oboznámiť. V prípade, že Užívateľ s upravenými Podmienkami nesúhlasí, vyjadrí tak písomne (postačuje správa doručená na e‑mail: kml@kml. sk) najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia úpravy Podmienok, pričom v takomto prípade je na zvážení Spoločnosti, či výhrady Užívateľa v plnom rozsahu akceptuje a potvrdí aplikáciu pôvodného znenia Podmienok alebo s Užívateľom dojedná osobitné ustanovenia odchyľujúce sa od upraveného znenia Podmienok alebo bude trvať na zmene Podmienok, pričom v takom prípade má Užívateľ právo zrušiť svoje Konto podľa ods.3.4 týchto Podmienok.

2. Definície

2.1 Definície

Nižšie uvedené pojmy majú význam definovaný nasledovne:

"Aplikácia" znamená softvérovú aplikáciu mFirma, ku ktorej Užívateľ pristupuje vzdialene (remotely) cez URL adresu: https://login.mfirma.sk/login a ktorá je Užívateľovi poskytovaná v cloudovej forme SaaS (Software as a Service).

"Dôverné informácie" sú neverejné informácie, ktoré sú sprístupnené, a ktoré sú v čase sprístupnenia identifikované ako dôverné alebo by mali byť dôvodne považované za dôverné alebo chránené s ohľadom na ich povahu a/alebo okolnosti súvisiace s ich sprístupnením.

"Konto" znamená jedinečné konto (užívateľský účet) priradené Užívateľovi po jeho registrácii v Aplikácii. Zriadenie Konta Užívateľa je nevyhnutné pre prijímanie Služieb Spoločnosti, a teda pre prístup do Aplikácie a využívanie jej funkcionalít.

"Nároky z práv duševného vlastníctva tretej osoby" znamenajú nároky tretej osoby voči Užívateľovi vzniknuté v priamej príčinnej súvislosti s tým, že Služby, ako boli dodané a/alebo poskytnuté Spoločnosťou, porušujú autorské práva, práva k ochrannej známke, patentu alebo dizajnu registrovaného ktoroukoľvek členskou krajinou Európskeho hospodárskeho priestoru alebo narúšajú obchodné tajomstvo tretej osoby.

"Obsah" znamená akýkoľvek text, súbor, grafiku, média, údaje, dáta, informácie a akýkoľvek iný obsah Aplikácie.

"Označenia Spoločnosti" znamenajú ochranné známky (národné, európske a medzinárodné), logá, obchodné mená, dizajny alebo slogany Spoločnosti alebo jej spriaznenej osoby bez ohľadu na to, či sú osobitne registrované.

"Práva duševného vlastníctva" znamenajú všetky práva, tituly a nároky k všetkým formám duševného vlastníctva, vrátane všetkých autorských práv, práv na dizajn, ochranných známok, obchodných mien, práv na doménové mená, patentov, práv na obchodné tajomstvo, práv sui generis, práv týkajúcich sa know‑how a všetkých ostatných práv súvisiacich s autorstvom a/alebo vytvorením umeleckého, priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.

"Služby" znamenajú služby Spoločnosti, ktorými Spoločnosť zabezpečuje dostupnosť Aplikácie a jej príslušných funkcionalít pre Užívateľa, pričom medzi uvedené funkcionality patrí oprávnenie (a) evidovať predaj tovaru a služieb, (b) evidovať si stav tovaru na sklade, (c) zaraďovať si položky tovaru a služieb do kategórií, (d) priraďovať položkám typ = tovar/služba, (e) odosielať štatistiky a uzávierky na e‑mail určený Užívateľom, a to jednorazovo alebo v pravidelných intervaloch, (f) kontrolovať si štatistiky.

"Služby Pokladnice" znamená časť Služieb Spoločnosti, ktorými Spoločnosť zabezpečuje prepojenie Konta s Virtuálnou registračnou pokladnicou a pravidelné sťahovanie dát z Virtuálnej registračnej pokladnice do Aplikácie pre účely aktualizácie evidencie predaného tovaru a služieb; Služby Pokladnice sú spoplatnené a objednávajú sa osobitne v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Spoločnosti.

"Spoločnosť" znamená spoločnosť KML, s.r. o., so sídlom Podhora 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 684 261, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. : 18093/L.

"Virtuálna registračná pokladnica" znamená virtuálnu registračnú pokladnicu podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

3. Vytvorenie Konta

3.1 Vytvorenie Konta

Pred začatím poskytovania Služieb Spoločnosťou a používaním Aplikácie zo strany Užívateľa je Užívateľ povinný sa registrovať v Aplikácii cez URL adresu: https://login.mfirma.sk/register. Pre účely registrácie je Užívateľ povinný poskytnúť Spoločnosti všetky údaje nevyhnutné na vytvorenie Konta tak, ako sú uvedené v registračnom formulári a zároveň potvrdiť overenie e‑mailovej adresy Užívateľa uvedenej pri registrácii. Užívateľ poskytne všetky informácie v správnej, pravdivej, aktuálnej a úplnej podobe a v prípade ich zmeny, tieto oznámi Spoločnosti ihneď, najneskôr do 24 hodín od kedy zmena nastala. Akékoľvek porušenie povinnosti podľa tohto odseku Podmienok, oprávňuje Spoločnosť buď odmietnuť, ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie Služieb, ako aj prístup Užívateľa do Aplikácie, pričom takéto odmietnutie, ukončenie alebo pozastavenie sa nepovažuje za oneskorené alebo nesprávne poskytnutie Služieb podľa platných právnych predpisov a Užívateľovi z tohto dôvodu nevznikajú žiadne nároky voči Spoločnosti.

3.2 Heslo

Užívateľ si pri registrácii a vytváraní Konta sám určí jedinečné heslo, ktoré ho oprávňuje na prístup do Konta. Užívateľ má právo vygenerované heslo zmeniť, a to vo svojom profile v Konte. V prípade zabudnutia hesla je Užívateľ oprávnený požiadať o vygenerovanie nového hesla. Užívateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojho Konta (najmä za zabezpečenie hesla) a za všetky aktivity vykonávané v tomto Konte alebo prostredníctvom Konta; v prípade narušenia integrity Konta (vrátane straty hesla), je Užívateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od kedy došlo k takémuto narušeniu, informovať Spoločnosť o tejto skutočnosti. Spoločnosť nie je zodpovedná za akýkoľvek neoprávnený zásah do integrity Konta, ktorý je spôsobený stratou hesla alebo sprístupnením hesla a/alebo obsahu Konta tretej osobe zo strany Užívateľa.

3.3 Vytvorenie a prístup k Službám Pokladnice

Po úspešnom vytvorení Konta je Užívateľ oprávnený užívať príslušné funkcionality Aplikácie, s výnimkou vytvorenia a užívania Pokladnice, ktorá je prepojená s virtuálnou registračnou pokladnicou podnikateľa, nakoľko táto funkcionalita je Spoločnosťou poskytovaná ako spoplatnená Služba Pokladnice. Bližšie informácie o podmienkach zakúpenia a užívania Služby Pokladnice sú dostupné vo Podmienky užívania AplikácieVšeobecných obchodných podmienkach Spoločnosti.

3.4 Zrušenie Konta

Spoločnosť je oprávnená zrušiť Konto v prípade (a) ak zistí, že Užívateľ pri registrácii uviedol nesprávne, nepravdivé, neaktuálne alebo neúplné údaje a k ich oprave nedôjde ani v dodatočnej lehote na to poskytnutej Spoločnosťou Užívateľovi; (b) ak Užívateľ nemá zakúpené Služby Pokladnice dlhšie než 3 mesiace; (c) ak Užívateľ požiada o zrušenie Konta alebo (d) v iných prípadoch podľa týchto Podmienok. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Spoločnosť o zrušenie Konta, a to zaslaním žiadosti na e‑mail: kml@kml.sk. V prípade, ak má Užívateľ objednanú spoplatnenú Službu Pokladnice a uzavretú zmluvu so Spoločnosťou, Spoločnosť na túto skutočnosť Užívateľa upozorní a zároveň ho informuje, že zánikom Konta dôjde aj k ukončeniu poskytovania Služieb Pokladnice a k zániku všetkých uzavretých zmlúv; v prípade, ak Užívateľ doručí Spoločnosti potvrdenie o jeho pretrvávajúcom záujme o zrušenie Konta, dané potvrdenie sa považuje zároveň za oznámenie o ukončení všetkých uzavretých zmlúv a Spoločnosť bezodkladne po uplynutí predplatného podľa Všeobecných obchodných podmienok Spoločnosti a zániku všetkých zmlúv vykoná kroky smerujúce k deaktivácii Konta.

3.5 Pretrvávajúce ustanovenia

Všetky ustanovenia Podmienok týkajúce sa Práv duševného vlastníctva Spoločnosti, obmedzení zodpovednosti, záväzku mlčanlivosti, rozhodného práva a právomoci súdov a tých práv a povinností, ktorých povaha to pripúšťa, zostanú zachované aj po zrušení Konta.

3.6 Účinok ukončenia

Po zrušení Konta: (a) Užívateľ okamžite prestane využívať Služby a ukončí používanie Aplikácie; (b) Spoločnosť vymaže všetok Obsah týkajúci sa Užívateľa a Konta, pričom tento Obsah Spoločnosť nezálohuje pre budúce použitie a nedá sa ani obnoviť. Užívateľ nemá nárok na migráciu dát a Spoločnosť takúto službu vo všeobecnosti ani neposkytuje; tým nie je dotknutá možnosť Spoločnosti individuálne si dohodnúť migráciu dát s Užívateľom, a to ako spoplatnenú službu Spoločnosti, pokiaľ Spoločnosť neurčí inak.

4. Užívanie Aplikácie

4.1 Pravidlá užívania Aplikácie

Počas existencie Konta má Užívateľ nevýhradné a neprevoditeľné právo na prístup k Aplikácii a využívanie jej príslušných funkcionalít pre svoje interné operácie. Užívateľ je oprávnený na poskytovanie Služieb iba v prípade vytvorenia Konta a v rozsahu riadne pridelených užívateľských oprávnení Užívateľa. Užívateľ nie je oprávnený udeliť toto právo akejkoľvek tretej osobe. Na používanie Aplikácie a prijímanie Služieb je potrebné, aby mal Užívateľ kompatibilný hardvér, softvér a prístup na internet. Používanie Aplikácie sa musí riadiť pravidlami stanovenými v týchto Podmienkach, pričom je potrebné dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj podmienky stanovené pokynmi Spoločnosti; akékoľvek iné použitie Aplikácie má za následok podstatné porušenie povinnosti Užívateľa a vznik jeho zodpovednosti.

4.2 Obsah

Užívatelia nemôžu vložiť, sprístupniť či nahrať (uploadnuť) do Aplikácie a/alebo iným spôsobom umožniť, aby sa v Aplikácii nachádzal Obsah: (a) bez povolenia, licencie alebo iného oprávnenia na jeho použitie (vrátane warezu); (b) ktorý je urážlivý, nezákonný, klamlivý alebo inak poškodzujúci práva a oprávnené záujmy tretích osôb; (c) osobné údaje, súkromné ​​alebo dôverné informácie patriace tretej osobe bez jej súhlasu alebo legitímneho právneho základu; (d) týkajúci sa plánovania alebo zapojenia sa do akejkoľvek nezákonnej, podvodnej alebo manipulatívnej činnosti; (e) ktorý obsahuje nadmerné množstvo súborov a dát a preťažuje databázové servery a systémy; (f) ktorý nesúvisí s obsahom Služieb; (g) ktorý inak porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo je protiprávny. V prípade, že si Užívateľ nie je istý, či Obsah spadá pod vyššie uvedené obmedzenia, je povinný si vopred vyžiadať od Spoločnosti vyjadrenie o povahe Obsahu. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za Obsah vložený, sprístupnený alebo nahratý (uploadnutý) Užívateľom alebo na základe pokynu Užívateľa a nie je povinná monitorovať Obsah, ani kontrolovať, interpretovať, overovať alebo schvaľovať Obsah; z tohto dôvodu nie je ani zodpovedná za správnosť, pravdivosť, presnosť, aktuálnosť, úplnosť, vhodnosť Obsahu, dodržiavanie autorských práv alebo iný právny súlad akéhokoľvek takéhoto Obsahu. Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bol držiteľom všetkých majetkových a dispozičných práv, ako aj akýchkoľvek súhlasov, licencií, povolení alebo iných podobných práv k Obsahu. Užívateľ nesie výhradnú zodpovednosť za všetky práva a/alebo nároky tretích osôb týkajúce sa Obsahu, pričom ak Spoločnosť zistí akýkoľvek nesúlad Obsahu s týmto odsekom Podmienok, je oprávnený ho okamžite a natrvalo odstrániť.

4.3 Obmedzenia

Užívateľ nebude (ani nedovolí žiadnemu inému užívateľovi alebo inej tretej osobe): (a) kopírovať alebo poskytovať Služby alebo ich časti alebo obchádzať alebo mazať akékoľvek ochrany proti kopírovaniu, ktoré majú zabrániť neoprávnenému kopírovaniu alebo použitiu Služieb; (b) akýmkoľvek spôsobom prenášať, upravovať, prispôsobovať, vylepšovať, rozširovať, dekompilovať, rozoberať, spätne analyzovať alebo sa inak pokúsiť extrahovať alebo odvodiť zdrojový kód alebo akékoľvek metódy, algoritmy alebo postupy zo Služieb alebo akéhokoľvek súvisiaceho softvéru, pokiaľ nie je inak výslovne povolené platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi; (c) upravovať, prispôsobovať, pozmeňovať, prekladať alebo vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na Službách, pokiaľ nie je inak výslovne povolené platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi; (d) začleniť alebo zoskupiť Služby alebo akýkoľvek súvisiaci softvér s hardvérom alebo softvérom iným ako schváleným Spoločnosťou; (e) previesť alebo opätovne priradiť Konto takým spôsobom, ktorý umožní viacerým užívateľom zdieľať Konto; (f) používať Služby na iné účely, než interné operácie alebo v rozpore s týmito Podmienkami; (g) používať, ponúkať alebo inak využívať Služby, či už odplatne alebo bezodplatne, a to akýmkoľvek spôsobom ako nezávislý predajca softvéru, poskytovateľ softvérových, cloudových alebo iných služieb a pod.; takéto použitie je povolené iba na základe samostatnej písomnej dohody so Spoločnosťou; (h) používať Služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý konkuruje Spoločnosti, okrem iného vrátane porovnávania, zhromažďovania a zverejňovania údajov alebo analýz týkajúcich sa výkonu Služieb alebo vývoja alebo marketingu produktu, ktorý je konkurenčný so Službami.

4.4 Štatistiky, uzávierky a iné výstupy

Užívateľ je oprávnený využívať funkcionalitu Aplikácie umožňujúcu zasielať a sprístupňovať vybrané dáta a informácie z Aplikácie (štatistky a uzávierky) (ďalej len "Výstupy"). Užívateľ za týmto účelom sám zadáva e‑mailovú adresu, na ktorú majú byť ním určené Výstupy zaslané (ako príloha e‑mailu v prípade uzávierok), resp. prostredníctvom ktorej majú byť Výstupy sprístupnené (ako e‑mail s uvedením linku, po odkliknutí ktorého sa štatistika zobrazí bez nutnosti registrácie alebo prihlásenia sa do Aplikácie). Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby tieto e‑mailové adresy patrili iba a výlučne Užívateľovi a osobám, ktoré sú oprávnené v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov prijímať údaje, dáta a iné informácie obsiahnuté v týchto Výstupoch. Užívateľ nesmie zadávať e‑mailovú adresu osoby, vo vzťahu ku ktorej by sa Výstupy považovali za neprípustnú reklamu Spoločnosti, nevyžiadanú elektronickú komunikáciu, nezákonné spracúvanie osobných údajov, porušenie obchodného tajomstva, resp. záväzku mlčanlivosti alebo iný protiprávny inštitút, ktorý by sa vzťahoval na Spoločnosť. Užívateľ sa zaväzuje, že pre účel zadania e‑mailovej adresy do Aplikácie, ako aj zasielanie Výstupov vždy vopred získa potrebný súhlas dotknutých fyzických a právnických osôb alebo iný právny základ. Užívateľ zodpovedá za akékoľvek porušenie tejto povinnosti. Každý e‑mail s Výstupom zaslaný v zmysle tohto odseku Podmienok obsahuje link na odhlásenie sa, a teda adresát je vždy oprávnený (i) ukončiť odosielanie e‑mailov s konkrétnym druhom Výstupov, pre ktorý bola e‑mailová adresa zadaná (štatistiky alebo uzávierky), (ii) ukončiť odosielanie všetkých e‑mailov v rámci Služieb Pokladnice a (iii) ukončiť odosielanie všetkých e‑mailov v rámci Konta.

4.5 Technická architektúra a bezpečnosť

Aplikácia je umiestnená a spravovaná v cloudovom prostredí, ktoré poskytuje spoločnosť EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., so sídlom: Košická 6, 821 09 Bratislava ‑ mestská časť Ružinov, IČO: 36 485 161 (tu nájdete technické parametre). Užívateľ je povinný dodržiavať primerané technické a procesné zabezpečenia prístupu a systémovú bezpečnosť Aplikácie, vrátane tých stanovených spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. (tu nájdete prehľad povinností užívateľov) a nesmie zasahovať do akejkoľvek bezpečnostnej technológie použitej v Aplikácii a ani ju obchádzať.

4.6 Helpdesk a reklamácie.

Užívateľ je povinný ohlásiť centru užívateľskej podpory Spoločnosti nedostatky v poskytovaní Služieb, okamžite, najneskôr do 72 hodín po ich zistení. Odstránenie nedostatkov sa bude realizovať prostredníctvom telefonických konzultácií alebo vzdialeného prístupu (remote access, najčastejšie prostredníctvom aplikácie TeamViewer), v závislosti od povahy nedostatkov a určenia Spoločnosti. Spôsob odstránenia nedostatkov Služieb a primeranú lehotu odstránenia určí Spoločnosť s prihliadnutím na povahu a závažnosť nedostatku, prípadne ďalšie podstatné okolnosti týkajúce sa Služieb. V prípade, ak Spoločnosť neodstráni nedostatky Služieb ani v dodatočnej lehote na to poskytnutej Užívateľom, ktorá nesmie byť kratšia, než 3 pracovné dni, Užívateľ má právo na primeranú zľavu z Ceny. Centrum užívateľskej podpory je dostupné na e‑maile: kml@kml.sk t.: 0911 260 763 a to v pracovných dňoch (mimo štátnych sviatkov, soboty a nedele) od 7:00 hod. do 18:00 hod. Jednotlivé požiadavky Užívateľa nahlásené centru užívateľskej podpory pre Služby budú vybavované postupne.

4.7 Súčinnosť

Užívateľ je povinný zabezpečiť a poskytnúť Spoločnosti všetku požadovanú súčinnosť vrátane povinnosti (a) strpieť pozastavenie, prerušenie a/alebo odpojenie poskytovania Služieb a/alebo prístupu do Aplikácie pri plánovaných údržbách, revíziách, opravách a kontrolách technických a iných zariadení, alebo z dôvodu vyššej moci; (b) strpieť zavedenie dodatočných spôsobov ochrany Služieb a hardvérového a softvérového vybavenia Aplikácie; (c) strpieť údržbu, revíziu, opravu, kontrolu, aktualizáciu, upgrade alebo iné kroky a postupy potrebné na zabezpečenie toho, aby boli Služby správne poskytované a Aplikácia riadne fungovala; (d) zaistiť technicko‑organizačné podmienky potrebné k plneniu povinností a uplatnenia práv Spoločnosti (napr. prístupy k pracovným staniciam prostredníctvom remote access); (e) poskytnúť Spoločnosti ňou požadované informácie potrebné pre zabezpečenie riadneho a včasného poskytovania Služieb a plnenia týchto Podmienok. Po dobu neposkytnutia požadovanej súčinnosti a/alebo informácií zo strany Užívateľa sa Spoločnosť nedostáva do omeškania s plnením jej povinností, najmä s poskytnutím Služieb. Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť náležitú súčinnosť všetkých zainteresovaných externých partnerov a dodávateľov, ktorých súčinnosť bude pre Spoločnosť nevyhnutná.

5. Práva duševného vlastníctva

5.1 Zachovanie práv

Všetky Práva duševného vlastníctva týkajúce sa Aplikácie a Služieb a/alebo iných materiálov Spoločnosti, vrátane metodológie, dizajnov, aktualizácií, upgrade‑ov, ako aj strojovo čitateľných pokynov a kódu, technológie, súborov, knižníc, modulov, ponúk, algoritmov, nástrojov, procesov, postupov, metadát, makier, plánov, šablón, skrípt, príkazov, syntaxe a ďalších súčastí softvérového alebo hardvérového vybavenia; ako aj užívateľského rozhrania softvéru a všetkého audiovizuálneho obsahu (ako sú displeje, obrázky, tieňovanie, farby, organizácia, asociácie, štruktúra, umiestnenie, text, vzhľad a štýl, nahrávky alebo obrázky) s ním spojené; a akékoľvek ďalšie materiály vrátane materiálov týkajúcich sa školení, vzdelávania, konzultačných a poradenských služieb, služieb podpory alebo akýchkoľvek ďalších technických a iných služieb, ako aj know‑how Spoločnosti, sú po celý čas výlučným vlastníctvom a majetkom Spoločnosti alebo jej spriaznených osôb, prípadne jej dodávateľov. Tieto Práva duševného vlastníctva sa na Užívateľa za žiadnych okolností nepostupujú, neprevádzajú, ani neprechádzajú, pričom akékoľvek Práva duševného vlastníctva sa Užívateľovi udeľujú iba v rozsahu užívacích práv tak, aby bol Užívateľ oprávnený prijímať Služby v zmysle týchto Podmienok, realizovať prístup do Aplikácie a využívať jej funkcionality v súlade s týmito Podmienkami. V prípade, že Spoločnosť vykoná na návrh Užívateľa akékoľvek zmeny týkajúce sa nových vlastností, funkčnosti alebo výkonnosti Aplikácie a/alebo Služieb a Spoločnosť takéto zmeny zapracuje, je Spoločnosť oprávnená takúto zmenenú Aplikáciu a/alebo Služby, prípadne vykonané zmeny, ďalej využívať vo svojej podnikateľskej činnosti, ponúkať iným užívateľom a využívať akýmkoľvek iným spôsobom, a to bez akýchkoľvek obmedzení, či dodatočných nárokov Užívateľa. Ak to bude potrebné, Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby pre naplnenie vyššie uvedeného udelili Spoločnosti všetky súhlasy, povolenia, práva a licencie. Užívateľ je priamo zodpovedný za akékoľvek porušenie Práva duševného vlastníctva Spoločnosti, a to akoukoľvek osobou, ktorej povolil prístup k Aplikácii a /alebo Službám.

5.2 Označenia Spoločnosti

Spoločnosť a/alebo spriaznené osoby sú držiteľmi majetkových práv k Označeniam Spoločnosti. Užívateľ nebude preto z tohto dôvodu priamo alebo nepriamo napádať a/alebo spochybňovať majetkové a iné práva Spoločnosti alebo spriaznených osôb k Označeniam Spoločnosti. Užívateľ a ani žiadna jeho spriaznená osoba nepoužije, nezaregistruje alebo sa nepokúsi zaregistrovať akékoľvek obchodné meno, ochrannú známku, označenie, dizajn alebo doménové meno, ktoré v celku, alebo čiastočne zahŕňa Označenie Spoločnosti alebo môže vyvolať riziko zámeny s akýmkoľvek Označením Spoločnosti.

5.3 Materiály tretích osôb

Aplikácia a/alebo Služby môžu obsahovať určitý open source softvér alebo iný softvér, súbory informácií alebo iné materiály tretích osôb (ďalej len "Materiály tretích osôb"), ktoré sú osobitne licencované ich príslušnými majiteľmi. Užívateľ je povinný dodržiavať všetky licenčné podmienky k Materiálom tretích osôb a dodržiavať akékoľvek ustanovenia o zdrojovom kóde a jeho úpravách. SPOLOČNOSŤ NEZASTUPUJE TRETIE OSOBY, AK TAK VÝSLOVNE NIE JE UVEDENÉ V PODMIENKACH, A ANI NEZODPOVEDÁ ZA AKÉKOĽVEK ZÁRUKY ALEBO ZÁVÄZKY VO VZŤAHU K MATERIÁLOM TRETÍCH OSôB. SPOLOČNOSŤ VZHĽADOM NA UVEDENÉ TÝMTO VYLUČUJE AKÚKOĽVEK SVOJU ZODPOVEDNOSŤ VO VZŤAHU K POUŽÍVANIU MATERIÁLOV TRETÍCH OSôB UŽÍVATEĽOM V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVOM.

5.4 Oznámenie

Užívateľ bezodkladne oznámi Spoločnosti akékoľvek podozrenie alebo skutočné či hroziace porušenie práv k Označeniam Spoločnosti alebo iných Práv duševného vlastníctva Spoločnosti.

6. Porušenie Práv duševného vlastníctva tretej osoby

6.1 Výluky

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť voči Užívateľovi za akékoľvek Nároky z práv duševného vlastníctva tretej osoby, ktoré: (a) vzniknú z neoprávneného použitia, reprodukcie alebo distribúcie Aplikácie a/alebo Služieb; (b) vznikne z akejkoľvek úpravy alebo zmeny Aplikácie a/alebo Služieb inou osobou, než je Spoločnosť; (c) vzniknú z Obsahu podľa týchto Podmienok; (d) vzniknú v súvislosti s neposkytnutím súčinnosti Užívateľa; (e) vyplývajú z iných dôvodov, ktoré sú uvedené v Podmienkach (napr. porušením zákazu stanoveného v Podmienkach).

6.2 Postupy

V prípade, ak dôjde k porušeniu Práv duševného vlastníctva tretej osoby: (a) Užívateľ poskytne Spoločnosti okamžité písomné oznámenie o každom Nároku z práv duševného vlastníctva tretej osoby, o ktorom sa dozvedel; (b) Užívateľ umožní Spoločnosti prevzatie a zabezpečenie právnej obrany a ochrany voči Nároku z práv duševného vlastníctva tretej osoby, vrátane rozhodovania o stratégii takejto obrany a ochrany; (c) Užívateľ vynaloží maximálne úsilie na zníženie dopadov Nároku z práv duševného vlastníctva tretej osoby v čo najväčšej miere (najmä výšky škody, nákladov a výdavkov); a (d) Užívateľ poskytne Spoločnosti potrebnú súčinnosť, podklady, splnomocnenie a informácie v rozsahu, ktoré možno odôvodnene požadovať v súvislosti s takýmto Nárokom práv z duševného vlastníctva tretej osoby.

7. Vyhlásenia o Aplikácii

7.1 Vyhlásenia o Službách a Aplikácii

Služby, prístup do Aplikácie a používanie Aplikácie sú poskytované a sprístupnené Užívateľovi "tak, ako sú" (as available), a preto Spoločnosť NEZARUČUJE, že Služby alebo samotná Aplikácia budú (a) nepretržite dostupné alebo neprerušované; (b) bez vád, chýb, incidentov, vírusov alebo škodlivých komponentov; (c) výsledky používania Služieb alebo samotná Aplikácia budú zodpovedať požiadavkám, očakávaniam a špecifikáciám Užívateľov; (d) Služby alebo samotná Aplikácia budú pracovať s akýmkoľvek hardvérom alebo softvérom.

7.2 Výnimky

S VÝNIMKOU PRÍPADOV VÝSLOVNE UVEDENÝCH V TÝCHTO PODMIENKACH, SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY VO VZŤAHU K APLIKÁCII A/ALEBO SLUŽBÁM ALEBO INÝM PODMIENKAM A TÝMTO VYLUČUJE AKÉKOĽVEK INÉ ZÁRUKY, KTORÉ SÚ ČI UŽ VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, NAJMÄ, NIE VŠAK VÝLUČNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA TITULU UŽÍVANIA, NEPORUŠOVANIA PRÁV A PLNENIA POVINNOSTÍ, KVALITY, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. AK SÚ PRÁVA ALEBO NÁHRADY PODĽA ZÁKONA KOGENTNÉ, BUDÚ VYKONANÉ V SÚLADE S TAKÝMTO ZÁKONOM, POSTUPMI A OBMEDZENIAMI VÝSLOVNE UVEDENÝMI TÝMTO ZÁKONOM.

8. Obmedzenia zodpovednosti

8.1 Zodpovednosť

SPOLOČNOSŤ NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA SKUTOČNÚ ŠKODU, UŠLÝ ZISK, UJMU, STRATU ALEBO POŠKODENIE, NEPRESNOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ A DÁT, VYNALOŽENIE NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH SLUŽIEB, ALEBO AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, VÝSLOVNÉ ALEBO NEVÝSLOVNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ NÁROKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZODPOVEDNOSTI (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI), A TO ANI V PRÍPADE, ŽE MOŽNOSŤ VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD BOLA OZNÁMENÁ, PRÍPADNE PREDVÍDATEĽNÁ.

8.2 Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti

OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI SÚ NEZÁVISLÉ OD AKÝCHKOĽVEK DOHÔD A POUŽIJÚ SA V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM APLIKOVATEĽNÝM PRÁVOM. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI, KTORÉ NIE SÚ V SÚLADE SO ZÁKONOM, SA BUDÚ POSUDZOVAŤ TAK, ŽE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI BUDÚ SPOLOČNOSŤOU POSKYTNUTÉ V MINIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. AK PRÁVO ALEBO NÁHRADA SÚ PODĽA ZÁKONA KOGENTNÉ, BUDÚ VYKONANÉ V SÚLADE S TÝMTO ZÁKONOM, POSTUPMI A OBMEDZENIAMI VÝSLOVNE UVEDENÝMI TÝMTO ZÁKONOM.

8.3 Lehota na uplatnenie práv a nárokov

Ak zákonná kogentná úprava neustanovuje dlhšiu lehotu, akýkoľvek nárok Užívateľa môže byť uplatnený voči Spoločnosti len najneskôr do jedného (1) roka odo dňa jeho vzniku, v opačnom prípade nárok Užívateľa zaniká; kratšie lehoty v zmysle týchto Podmienok a/alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

8.4 Limitácia zodpovednosti

Maximálna kumulatívna zodpovednosť Spoločnosti za škody a/alebo ujmy v žiadnom prípade nepresiahne 1.000,‑ EUR.

9. Ďalšie ustanovenia

9.1 Nevýhradnosť

Všetky práva udelené alebo vyplývajúce Užívateľovi v zmysle týchto Podmienok sú nevýhradné. Spoločnosť si vyhradzuje právo uvádzať na trh, propagovať, distribuovať, predávať, udeľovať právo na používanie Aplikácie a/alebo Služieb a poskytnúť ich tretím osobám bez akýchkoľvek obmedzení, a žiadne ustanovenie Podmienok neobmedzuje Spoločnosť v žiadnom smere určiť iných distribútorov, predajcov, nadobúdateľov licencie alebo zástupcov alebo priamo alebo nepriamo uvádzať na trh, reprodukovať, distribuovať, alebo predávať Aplikáciu a/alebo poskytovať Služby kdekoľvek na svete. Všetky práva, ktoré Spoločnosť výslovne neudelila alebo neposkytla Užívateľovi, sú výhradnými právami Spoločnosti.

9.2 Spätná väzba a ponuka

Užívateľ poskytne Spoločnosti návrhy alebo spätnú väzbu o Aplikácii a Službách, ak o to Spoločnosť požiada, a Spoločnosť môže túto spätnú väzbu použiť a upraviť na akýkoľvek účel, vrátane vývoja a vylepšenia Aplikácie a Služieb, bez akejkoľvek zodpovednosti, obmedzenia alebo platby Užívateľovi. Spoločnosť je oprávnená oslovovať Užívateľov a informovať ich o Aplikácii, Službách a iných produktoch Spoločnosti, ako aj akejkoľvek jej inej činnosti a aktivitách, pričom takúto komunikáciu je oprávnená viesť akýmkoľvek spôsobom, vrátane e‑mailov a aizovaných telefonických hovorov, pričom takáto komunikácia Spoločnosti sa nebude považovať za nevyžiadanú komunikáciu (spam), reklamu alebo obchodné vyhlásenie.

9.3 Odporúčania a prípadové štúdie

Užívateľ týmto udeľuje Spoločnosti právo uvádzať Užívateľa ako zmluvnú stranu Spoločnosti, a to v reklamných a marketingových materiáloch, najmä na webovej stránke Spoločnosti a/alebo jej spriaznenej osoby, v prezentáciách určených pre potenciálnych užívateľov alebo partnerov a v iných propagačných materiáloch Spoločnosti a/alebo jej spriaznenej osoby. Užívateľ zároveň poskytuje súhlas použiť prípadové štúdie na účely marketingu a propagácie Aplikácie a/alebo Služieb; "prípadové štúdie" znamenajú opis používania Aplikácie a/alebo poskytovania Služieb, vrátane Užívateľovho mena, vyjadrenia oprávnenej osoby Užívateľa, kontaktných informácií, kľúčových ukazovateľov používania a pod.

10. Mlčanlivosť

10.1 Mlčanlivosť

Užívateľ a Spoločnosť sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách druhej strany a neprezradiť alebo nepoužiť takéto Dôverné informácie.

10.2 Zverejnenie

Odsekom 10.1 týchto Podmienok nie je dotknuté zverejnenie alebo iné použitie informácií v prípade, ak (a) zverejnenie alebo iné použitie informácií je požadované zákonom, orgánom verejnej alebo súdnej moci, alebo je nevyhnutné s ohľadom na plnenie týchto Podmienok (najmä ods.4.4 a 4.5); (b) sa informácie poskytujú odborným poradcom na báze "potrebné vedieť", a za predpokladu záväzku takýchto profesionálnych poradcov dodržiavať ustanovenia tohto článku Podmienok; (c) takéto informácie sa stanú verejne známe alebo dostupné inak ako v dôsledku porušenia povinností stanovených v týchto Podmienkach; (d) vznikli z vlastnej činnosti prijímajúcej strany, (e) poskytujúca strana poskytla predchádzajúci písomný súhlas so zverejnením alebo iným použitím informácií; (f) takéto informácie sa poskytujú fyzickým alebo právnickým osobám, na ktoré sa vzťahuje zákonná povinnosť mlčanlivosti. V akomkoľvek spore týkajúcom sa aplikácie týchto výnimiek bude dôkazné bremeno na prijímajúcej strane, pričom takýto dôkaz musí byť jasný a presvedčivý. Akékoľvek technické, finančné a obchodné informácie Spoločnosti v akejkoľvek forme, sa budú považovať za Dôverné informácie Spoločnosti.

10.3 Trvanie

Každá strana je povinná zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Podmienok počas existencie Konta a po dobu 1 roka nasledujúceho po zrušení Konta, avšak za predpokladu, že to vyplýva z povahy jednotlivých Dôverných informácií (najmä, nie však výlučne, obchodné tajomstvo, ochrana osobných údajov v zmysle GDPR), prijímajúca strana je povinná aj dlhšie zachovávať mlčanlivosť o tých Dôverných informáciách.

11. Zmluva o spracúvaní osobných údajov

11.1 Sprostredkovateľ

V prípade, ak Užívateľ vloží do Aplikácie Obsah obsahujúci osobné údaje alebo umožní ich vloženie, napr. zakúpením Služieb Pokladnice, Spoločnosť sa tým dostáva voči Užívateľovi do postavenia jeho sprostredkovateľa podľa čl. 28 GDPR, v dôsledku čoho sa uzatvára táto zmluva o spracúvaní osobných údajov v zmysle tohto článku Podmienok.

11.2 Predmet úpravy

Spoločnosť sa zaväzuje spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ktorých osobné údaje boli Užívateľom vložené do Aplikácie podľa ods.11.1 týchto Podmienok, avšak len pre účely poskytovania Služieb. Spoločnosť bude vykonávať s osobnými údajmi dotknutých osôb iba tie spracovateľské operácie, ktoré sú nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, najmä: získavanie, uchovávanie, usporadúvanie a výmaz osobných údajov, a robiť tak výlučne aizovanými prostriedkami.

11.3 Ďalší sprostredkovatelia

Spoločnosť je oprávnená spracúvať osobné údaje prostredníctvom ďalších sprostredkovateľov, najmä prostredníctvom spoločnosti EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., so sídlom: Košická 6, 821 09 Bratislava ‑ mestská časť Ružinov, IČO: 36 485 161, ktorá poskytuje webhosting Aplikácie.

11.4 Osobné údaje a dotknuté osoby

Spoločnosť spracováva také typy a kategórie osobných údajov, ktoré sú obsiahnuté v Obsahu nahranom Užívateľom v súlade s týmito Podmienkami, alebo ktorých vloženie umožnil, najmä bežné osobné údaje zákazníkov Užívateľa a údaje o zakúpenom tovare a/alebo službách. Užívateľ nesmie vkladať v rámci Obsahu osobné údaje, ktoré patria do osobitnej kategórie osobných údajov.

11.5 Čas spracovania

Osobné údaje môžu byť spracúvané a uchovávané, kým to nie je nevyhnutné na dosiahnutie dohodnutého účelu spracúvania osobných údajov v súlade s pokynmi Užívateľa, najneskôr po dobu existencie Konta.

11.6 Povinnosti Spoločnosti

Spoločnosť ako sprostredkovateľ údajov: (a) bude spracúvať osobné údaje iba na základe zdokumentovaných pokynov Užívateľov poskytnutých Spoločnosti zaslaním e‑mailu s označením "pokyny na spracúvanie osobných údajov"; (b) zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti a zachovávaní dôvernosti informácií, ak sa na ne nevzťahuje zákonná povinnosť mlčanlivosti; (c) prijme opatrenia podľa čl. 32 GDPR, t.j. primerané technické a organizačné opatrenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov; (d) bude rešpektovať podmienky zapojenia iného sprostredkovateľa podľa GDPR; (e) bude brať do úvahy povahu spracúvania osobných údajov a pomáhať v čo najširšej miere Užívateľovi primeranými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení povinnosti Užívateľa odpovedať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby; (f) bude pomáhať Užívateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa článkov 32 až 3 GDPR, t.j. v oblasti bezpečnosti osobných údajov s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie, ktoré má Spoločnosť k dispozícii; (g) podľa rozhodnutia a pokynov Užívateľa vymaže alebo vráti všetky osobné údaje Užívateľovi po ukončení spracúvania osobných údajov a vymaže existujúce kópie, pokiaľ príslušné právne predpisy nevyžadujú uchovávanie osobných údajov; (h) poskytne Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie plnenia povinností podľa tohto článku Podmienok a GDPR a umožní audity vrátane kontrol vykonané Užívateľom alebo iným audítorom povereným Užívateľom, a zároveň k nim bude prispievať.

11.7 Doba trvania

Táto zmluva o spracovaní údajov nadobudne platnosť a účinnosť okamihom vytvorenia Konta a zanikne okamihom zrušenia Konta.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Postúpenie

Užívateľ nepostúpi a ani nijako neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu v zmysle týchto Podmienok žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

12.2 Vyššia moc

V prípade, ak k omeškaniu plnenia povinností a záväzkov Spoločnosti dôjde v dôsledku vyššej moci, strany sa dohodli, že o dobu trvania vyššej moci sa predlžujú príslušné lehoty v zmysle týchto Podmienok. Vyššou mocou sa rozumie okolnosť, ktorá nastala nezávisle od vôle Spoločnosti, je nepredvídateľná, neprekonateľná a neodvrátiteľná, najmä povodeň, požiar, zemetrasenie či iná prírodná udalosť alebo katastrofa, mimoriadna situácia, nepokoje, povstanie, štrajk, invázia, vojna, vojnový, výnimočný alebo núdzový stav, terorizmus, epidémia/pandémia alebo prepuknutie nákazlivej choroby (napr. ochorenia COVID‑19 spôsobeným koronavírusom SARS‑CoV‑2), zmena legislatívy vrátane prijatia novej legislatívy, či všeobecne záväzné opatrenia vydané orgánmi verejnej moci vrátane karanténnych opatrení, embarga, vývozných alebo dovozných obmedzení či iných zákazov a príkazov, výpadok elektrickej energie, obmedzenia alebo zastavenia dodávok dodávateľov Spoločnosti a pod.

12.3 Oznámenia

Všetky oznámenia a akákoľvek iná komunikácia a dokumentácia musí byť písomná a doručená e‑mailom, osobne, poštou alebo kuriérom. Za doručenie sa považuje deň prevzatia zásielky adresátom a v prípade neprevzatia zásielky adresátom deň, kedy sa zásielka vrátila ako nedoručená alebo nedoručiteľná; v prípade e‑mailu sa tento považuje za doručený nasledujúci deň po jeho odoslaní na príslušnú e‑mailovú adresu. V prípade zmeny adresy je príslušná strana povinná písomne a bez zbytočného odkladu oznámiť túto zmenu druhej strane.

12.4 Rozhodné právo

Vzájomné vzťahy v zmysle týchto Podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým však ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom strany týmto vylučujú aplikáciu akýchkoľvek kolíznych noriem, ktoré by určovali ako rozhodné právo iné právo, než je právo Slovenskej republiky.

12.5 Právomoc súdov

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi stranami, vyrieši s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky

12.6 Oddeliteľnosť

V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok stane neplatným a/alebo neúčinným, nebude mať táto neplatnosť a/alebo neúčinnosť žiadny vplyv na platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení, pokiaľ platné právne predpisy nestanovia inak.

 

Kontakt

KML, s.r.o.
Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763