VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Platnosť VOP

1.1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") Spoločnosti sa vzťahujú na všetky Služby Pokladnice dodané Zákazníkovi zo strany Spoločnosti, ako aj na akékoľvek s tým spojené záväzkové vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

1.2. VOP a Objednávky

1.2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Objednávok medzi Spoločnosťou a Zákazníkmi a platia v plnom rozsahu, pokiaľ nebolo v jednotlivej Objednávke písomne dohodnuté medzi Spoločnosťou a Zákazníkom inak. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Zákazníka obsiahnutou v týchto VOP a v samostatnej Objednávke, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania Zmluvných strán obsiahnuté v Objednávke, a to iba v rozsahu odchýlneho dojednania. Akékoľvek všeobecné obchodné podmienky Zákazníka sa na vzájomné vzťahy Zákazníka a Spoločnosti nepoužijú, a to ani v prípade, ak Spoločnosť poskytne bez výhrad plnenie Zákazníkovi na základe Objednávky.

1.3. Zmeny a doplnenia VOP

1.3. Zmeny alebo doplnenia týchto VOP sú platné a účinné len v prípade, že boli písomne potvrdené Spoločnosťou, pričom Zákazník a Spoločnosť sa dohodli, že Spoločnosť je oprávnená jednostranne zrušiť, zmeniť alebo doplniť tieto VOP a takúto úpravu VOP oznámiť Zákazníkovi a Zákazník je povinný sa s takto upravenými VOP oboznámiť. V prípade, že Zákazník s upravenými VOP nesúhlasí, vyjadrí tak písomne (postačuje správa doručená na e‑mail: kml@kml. sk) najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia úpravy VOP, pričom v takomto prípade je na zvážení Spoločnosti, či výhrady Zákazníka v plnom rozsahu akceptuje a potvrdí aplikáciu pôvodného znenia VOP alebo so Zákazníkom dojedná osobitné ustanovenia odchyľujúce sa od upraveného znenia VOP alebo bude trvať na zmene Podmienok, pričom v takom prípade má Zákazník právo vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou.

1.4. Žiadne plnenie pre tretie osoby

1.4. áruky a iné záväzky Spoločnosti vyplývajúce zo Zmluvy vznikajú len voči Zákazníkovi a v jeho výlučný prospech. S výnimkou prípadov, keď je to ustanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, žiadna iná osoba alebo subjekt nebudú považovaní za tretiu osobu, ktorej je zo strany Spoločnosti poskytované akékoľvek plnenie, nárok či iné právo zo Zmluvy, ani inak nie je oprávnená prijímať alebo vymáhať akékoľvek plnenie, nároky alebo práva voči Spoločnosti v súvislosti so Zmluvou.

2. Definície

2.1 Definície

Nižšie uvedené pojmy majú význam definovaný nasledovne:

"Aplikácia" softvérovú aplikáciu mFirma, ku ktorej Zákazník pristupuje vzdialene (remotely) cez URL adresu: https://login.mfirma.sk/login a ktorá je Zákazníkovi poskytovaná v cloudovej forme SaaS (Software as a Service).

"Cena" je platba za objednanú Službu Pokladnice, ktorej výška je uvedená v Objednávke.

"Začiatok objednaného obdobia" znamená deň, ku ktorému sa objednávajú Služby Pokladnice, a ktorý Zákazník zadáva v Objednávke; Zákazník je oprávnený si zvoliť Začiatok objednaného obdobia aj spätne.

"Konto" znamená jedinečné konto (užívateľský účet) priradené Zákazníkovi po jeho registrácii v Aplikácii; zriadenie Konta Zákazníka je nevyhnutné pre objednanie Služieb Pokladnice.

"Objednávka" znamená online formulár označený ako "Pridanie pokladnice" dostupný v Aplikácii, vyplnením a odoslaním ktorého si Zákazník odplatne objednáva Služby Pokladnice; pred znením VOP majú prednosť odchylné dojednania Zmluvných strán obsiahnuté v Objednávke, a to iba v rozsahu tohto odchýlneho dojednania.

"Predplatné" znamená dĺžku obdobia poskytovania Služieb Pokladnice, ktoré si Zákazník v Objednávke predpláca; Zákazník je oprávnený zvoliť medzi mesačným a ročným Predplatným.

"Služby Pokladnice" znamená časť Služieb Spoločnosti, ktorými Spoločnosť zabezpečuje prepojenie Konta s Virtuálnou registračnou pokladnicou a pravidelné sťahovanie dát z Virtuálnej registračnej pokladnice do Aplikácie pre účely aktualizácie evidencie predaného tovaru a služieb; Služby Pokladnice sú spoplatnené a objednávajú sa osobitne v zmysle týchto VOP.

"Spoločnosť" znamená spoločnosť KML, s. r. o., so sídlom Podhora 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 684 261, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. : 18093/L.

"Virtuálna registračná pokladnica" znamená virtuálnu registračnú pokladnicu podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

"Zákazník" znamená užívateľa Aplikácie, ktorý má záujem o poskytnutie Služieb Pokladnice a ktorý je ako zákazník označený v Objednávke v časti "Fakturačné údaje".

"Zmluvná strana" znamená Spoločnosť a Zákazníka, spoločne alebo jednotlivo podľa prípadu.

"Zmluva" znamená zmluvu medzi Zmluvnými stranami, ktorá vznikla v súlade s čl. 3 týchto VOP a zhŕňa všetky zmluvné dojednania dojednané medzi Zmluvnými stranami, vrátane Objednávky a VOP.

3. Objednanie Služieb Pokladnice

3.1 Objednávka

Zákazník je oprávnený v Aplikácii objednať poskytnutie Služieb Pokladnice, a to kliknutím na tlačidlo "Pridanie novej pokladnice", v nadväznosti na ktoré sa mu zobrazí formulár Objednávky s označením "Pridanie pokladnice". Zákazník vyplní svoje identifikačné a fakturačné údaje, uvedie prihlasovacie údaje pre prihlásenie sa k Virtuálnej registračnej pokladnici, ktorej sa Objednávka týka a zároveň zvolí Začiatok objednaného obdobia, ako aj typ Predplatného ("Voľba predplatného"). Zákazník je oprávnený jednou Objednávkou objednať Služby Pokladnice iba vo vzťahu k jednej Virtuálnej registračnej pokladnici. V prípade, ak Zákazník zvolí Začiatok objednaného obdobia spätne, Zákazník si týmto objednáva Služby Pokladnice aj za obdobie začínajúce dňom, ktorý Zákazník v Objednávke zvolí, a končiace dňom urobenia Objednávky; uvedené spätné obdobie bude Zákazníkovi spoplatnené jednorazovo, a to Cenou uvedenou v Objednávke. Neexistencia Virtuálnej registračnej pokladnice v objednanom období nemá vplyv na povinnosť Zákazníka riadne uhradiť Cenu za Služby Pokladnice.

3.2 Odoslanie Objednávky

Pred odoslaním Objednávky sa Zákazníkovi zobrazí informácia o výške Ceny. V tejto časti

Zákazník zároveň odklikne tlačidlá "Súhlasím s VOP", "Súhlasím s opakovanými platbami" a "Oboznámil som sa so spracúvaním osobných údajov", čím potvrdí znenie týchto VOP a súhlas s opakovanými platbami a vôľu byť nimi viazaný, ako aj skutočnosť, že sa Zákazník oboznámil s informáciami o podmienkach spracúvania osobných údajov Spoločnosťou (ďalej len "Podmienky ochrany osobných údajov"). Objednávka Zákazníka je zaslaná Spoločnosti okamihom kliknutia na tlačidlo "OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY". Následne, ak bola zvolená úhrada platobnou kartou, je Zákazník presmerovaný na službu platobnej brány Comgate, v rámci ktorej Zákazník realizuje úhradu Ceny. K uzavretiu Zmluvy, a teda ku vzniku konkrétnych práv a povinností Zmluvných strán vo vzťahu k príslušným Službám Pokladnice viažucim sa ku konkrétnej Virtuálnej registračnej pokladnici, dochádza okamihom potvrdenia Objednávky Spoločnosťou.

3.3 Potvrdenie Objednávky

Spoločnosť zašle Zákazníkovi na e‑mailovú adresu, uvedenú v Objednávke, informáciu o potvrdení Objednávky, ako aj samotné znenie Objednávky, VOP, Podmienky opakovaných platieb a Podmienky ochrany osobných údajov.

3.4 Trvanie Zmluvy a opakované predlžovanie Predplatného

Doba trvania Zmluvy zodpovedá dĺžke Predplatného, ktoré si Zákazník zvolí v Objednávke, pričom po uplynutím zvoleného Predplatného sa doba trvania Zmluva a Predplatné vždy aicky predlžujú na ďalšie rovnaké obdobie. Ktorákoľvek Zmluvná strana môže zabrániť predĺženiu doby trvania Zmluvy a Predplatnému, ak oznámi druhej Zmluvnej strane záujem ukončiť Predplatné, pričom v takom prípade k ukončeniu Predplatného, ako aj trvania Zmluvy, dochádza uplynutím Predplatného, počas ktorého bolo oznámenie Zmluvnej strany doručené druhej Zmluvnej strane. Zákazník je oprávnený oznámenie o ukončení Predplatného realizovať vždy aj priamo v Aplikácii, a to kliknutím na tlačidlo "Vymazanie pokladnice".

4. Služby Pokladnice

4.1 Služby Pokladnice

Spoločnosť zabezpečuje pravidelné získavanie dát z Virtuálnej registračnej pokladnice, pričom tak realizuje vždy až po ukončení príslušného dňa. Z tohto dôvodu Spoločnosť nezaručuje aktuálnosť dát ku konkrétnemu okamihu, ak od neho neuplynul viac ako jeden kalendárny deň. Zákazník berie na vedomie, že môže byť aicky odhlásený z Aplikácie, resp. služby Pokladnice môžu byť nedostupné, v čase získavania dát z Virtuálnej registračnej pokladnice.

4.2 Prístup k Virtuálnej registračnej pokladnici

Zákazník vyhlasuje a potvrdzuje, že je (a) osobou oprávnenou na prístup k Virtuálnej registračnej pokladnici; (b) s údajmi k jej prístupu (login a heslo k Virtuálnej registračnej pokladnici) disponuje oprávnene v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi a (c) je oprávnený na objednanie Služieb Pokladnice a umožnenie udelenia prístupu k Virtuálnej registračnej pokladnici Spoločnosti pre účely poskytnutia Služieb Pokladnice. V prípade, ak Zákazník objednáva Služby Pokladnice vo vzťahu k viacerých Virtuálnym registračným pokladniciam, platí vyššie uvedené vyhlásenie vo vzťahu ku každej Virtuálnej registračnej pokladnici zvlášť. Spoločnosť sa spolieha na pravdivosť, správnosť a úplnosť tohto vyhlásenia Zákazníka, pričom tieto skutočnosti osobitne nekontroluje.

4.3 Helpdesk a reklamácie

Centrum užívateľskej podpory je dostupné na e‑maile: kml@kml.sk; t.č. : 0911 260 763, a to v pracovných dňoch (mimo štátnych sviatkov, soboty a nedele) od 7:00 hod. do 18:00 hod. Podmienky vybavovania reklamácii a nárokov Zákazníka sú uvedené v ods.4.6 Podmienok užívania Aplikácie.

5. Cena a platobné podmienky

5.1 Výška Ceny

Spoločnosť má voči Zákazníkovi právo na zaplatenie Ceny za poskytnuté Služby Pokladnice. Cena je vždy uvedená v Objednávke.

5.2 Predplatné

Zákazník je oprávnený v Objednávke zvoliť dĺžku Predplatného (v časti "Voľba predplatného"), a to v rozsahu 1 mesiac (mesačne) alebo 12 mesiacov (ročne). Predplatné začína plynúť odo dňa uzavretia Zmluvy a následne vždy po ukončení predchádzajúceho Predplatného, ak nedošlo k jeho ukončeniu.

5.3 Vystavenie faktúry a splatnosť

Pokiaľ nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak, v prípade úhrady Ceny platobnou kartou je faktúra vystavená a splatná v prvý deň Predplatného. V prípade úhrady Ceny iným spôsobom je vystavená zálohová faktúra so splatnosťou 3 kalendárne dni a následne po úhrade Ceny zaslaná Zákazníkovi vyúčtovacia faktúra. Faktúra je vystavená v elektronickej forme, s čím Zákazník súhlasí a Zákazníkovi zaslaná e‑mailom na adresu uvedenú v Objednávke.

5.4 Spôsob úhrady a opakované platby

Cena v prípade mesačného predplatného sa uhrádza platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Comgate. V prípade ročného predplatného si je Zákazník oprávnený vybrať medzi úhradou platobnou kartou alebo bankovým prevodom na účet Spoločnosti. Zákazník je pri úhrade presmerovaný na službu platobnej brány Comgate, v rámci ktorej realizuje úhradu Ceny. Platobná brána Comgate nakladá s údajmi o platobnej karte podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI‑DSS Level 1. Zákazník výslovne súhlasí, že úhrady Ceny sa budú realizovať po prvej úhrade Ceny cez platobnú bránu Comgate formou aického strhávania platieb z platobnej karty (tzv. opakované platby), a to v súlade s podmienkami opakovaných platieb a podmienkami platobnej brány Comgate. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať Spoločnosť, aby zabezpečila zastavenie aického strhávania platieb z platobnej karty, pričom v takom prípade má Zákazník právo pre budúce úhrady využiť možnosť platenia bankovým prevodom na účet Spoločnosti. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet Spoločnosti.

5.5 Zákaz zadržiavania platieb

Zákazník nie je oprávnený zadržať platbu na uspokojenie akejkoľvek pohľadávky Spoločnosti z dôvodu prebiehajúcej reklamácie alebo nárokov na náhradu škody.

5.6 Dane

V Cene je už zahrnutá daň z pridanej hodnoty.

5.7 Čiastočné úhrady

Platby došlé od Zákazníka, ak nie je dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak, sa započítavajú prednostne v tomto poradí: na úhradu úrokov z omeškania, náhradu škody a zmluvnej pokuty, a až následne na istinu pohľadávky, a to bez ohľadu na odlišné určenie zo strany Zákazníka. Ak má Spoločnosť voči Zákazníkovi niekoľko peňažných záväzkov, platenie sa týka najskôr záväzku, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku najskôr splatného, a to bez ohľadu na odlišné určenie zo strany Zákazníka.

5.8 Sankcia za omeškanie platieb

V prípade, ak sa Zákazník dostane do omeškania s úhradou peňažnej pohľadávky Spoločnosti, je Spoločnosť oprávnená uplatniť si voči Zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej čiastky, a to za každý aj začatý deň omeškania až do jej úhrady v celosti; ostatné nároky Spoločnosti zostávajú tým nedotknuté.

6. Trvanie Zmluvy

6.1 Vznik Zmluvy

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia Zmluvnými stranami v zmysle čl. 3 VOP.

6.2. Zánik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká: (a) uplynutím Predplatného, ak nedôjde k jeho predĺženiu; (b) odstúpením od tejto Zmluvy zo strany ktorejkoľvek Zmluvnej strany z dôvodov uvedených v Zmluve alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch; (c) dohodou Zmluvných strán; (d) iným spôsobom stanoveným v Zmluve a/alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

6.3 Odstúpenie Spoločnosti od Zmluvy

Spoločnosť je oprávnená od Zmluvy odstúpiť najmä: (a) v prípade podstatného porušenia povinnosti Zákazníka; (b) v prípade, ak Zákazník poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť nepodstatným spôsobom a k náprave nedôjde ani v dodatočnej lehote poskytnutej Zákazníkovi zo strany Spoločnosti, (v) v prípade, ak sa preukáže, že ktorékoľvek vyhlásenie alebo informácia poskytnuté Zákazníkom, ktoré majú podstatný vplyv na plnenie Zmluvy, sú nepravdivé alebo neúplné. Zákazník je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Spoločnosť neposkytne Služby Pokladnice ani v dodatočnej lehote dohodnutej so Zákazníkom, ktorá nesmie byť kratšia než 3 pracovné dni.

6.4 Automatické zrušenie Zmluvy pre nezaplatenie Ceny

V prípade, ak Zákazník neuhradí Cenu ani v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa jej splatnosti, dochádza k aickému zrušeniu Zmluvy.

6.5 Pretrvávajúce ustanovenia

Všetky ustanovenia VOP týkajúce sa tých práv a povinností, ktorých povaha to pripúšťa, zostanú zachované aj po zániku Zmluvy.

6.6 Účinok ukončenia

Po ukončení Zmluvy: (a) Zákazník okamžite prestane využívať Služby Pokladnice; (b) Spoločnosť vymaže všetok Obsah (ako aj údaje, informácie a dáta týkajúce sa Virtuálnej registračnej pokladnice) nahraný počas Zmluvy, pričom tento Obsah nie je zálohovaný pre budúce použitie a nedá sa ani obnoviť. Zákazník nemá nárok na migráciu dát a Spoločnosť takúto službu vo všeobecnosti ani neposkytuje; tým nie je dotknutá možnosť Spoločnosti individuálne si dohodnúť migráciu dát so Zákazníkom, a to ako spoplatnenú službu Spoločnosti, pokiaľ Spoločnosť neurčí inak.

6.7 Použitie ustanovení Podmienok užívania Aplikácie

Všetky ustanovenia Podmienok užívania Aplikácie, ktorých povaha to umožňuje, vrátane reklamácií, záväzku mlčanlivosti, obmedzení zodpovednosti a záverečných ustanovení Podmienok užívania Aplikácie, sa považujú za súčasť týchto VOP a aplikujú sa na zmluvné vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom podľa Zmluvy.

 

Kontakt

KML, s.r.o.
Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763